Prononciation du chinois
Introduction, page 1

Identifiant:
Mot de passe:

J'ai oublié mon mot de passe
Pas encore inscrit?
 Cliquez ici.


  Prononciation : les syllabes : initiale, voyelle, finale

 

Le chinois est une langue tonale et originellement monosyllabique. Même si la langue a évolué depuis la langue classique pour devenir majoritairement polysyllabique, par agrégation de morphèmes, chaque syllabe correspond toujours à un seul caractère ; ce sont les mots qui peuvent être dissyllabiques, trisyllabiques, quadrisyllabiques, etc. et donc composés d’autant de caractères.

En raison de cette correspondance claire, l’unité syllabique demeure la base de la langue chinoise, et sa structure elle-même est facilement analysable.

Selon la phonologie chinoise, chaque syllabe est composée d’une initiale et d’une finale, en plus du ton que nous verrons plus tard. L’initiale est une consonne, ou une absence de consonne ; la finale est composée d’une voyelle (monophtongue, diphtongue ou triphtongue) et d’une éventuelle consonne nasale. Il y a 22 initiales et 36 finales, qui peuvent se combiner pour créer un grand nombre de syllabes, voir tableau ci-dessous :

 

consonnes
voyelles - b p m f d t n l g k h z c s zh ch sh r j q x
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha za ca sa zha cha sha
ai ai bai pai mai fai dai tai nai lai gai kai hai zai cai sai zhai chai shai
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zao cao sao zhao chao shao rao
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zan can san zhan chan shan ran
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zang cang sang zhang chang shang rang
o o bo po mo fo
ong ong dong tong nong long gong kong hong zong cong song zhong chong rong
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zou cou sou zhou chou shou rou
e e me de te ne le ge ke he ze ce se zhe che she re
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei zei zhei shei
en en ben pen men fen den nen gen ken hen zen cen sen zhen chen shen ren
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zeng ceng seng zheng cheng sheng reng
er er
i yi bi pi mi di ti ni li zi ci si zhi chi shi ri ji qi xi
ia ya dia lia jia qia xia
iao yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie
iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian
iang yang niang liang jiang qiang xiang
in yin bin pin min nin lin jin qin xin
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing
iong yong jiong qiong xiong
u yu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zu cu su zhu chu shu ru
ua wa gua kua hua zhua chua shua rua
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zuo cuo suo zhuo chuo shuo ruo
ui wei dui tui gui kui hui zui cui sui zhui chui shui rui
uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zuan cuan suan zhuan chuan shuan ruan
un wen dun tun nun lun gun kun hun zun cun sun zhun chun shun run
uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang
ueng weng
ü yu ju qu xu
üe yue nüe lüe jue que xue
üan yuan juan quan xuan
ün yun jun qun xun